graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการเครื่องมือหาพิกัดทางดาวเทียม (GPS) ชนิดหลายความถี่ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 27 ต.ค. 58
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ต.ค. 58
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
7,420,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่สัญญา สปล. 2/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 26 พ.ย. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ. 59
วงเงินงบประมาณ 7,420,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ