graphic
graphic

จ้างโครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิเศษ
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
9,920,732 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่สัญญา สทช.9/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ก.พ. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 ก.พ. 59
วงเงินงบประมาณ 9,920,732 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา