graphic
graphic

จ้างจัดทำระบบประเมิน ติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิเศษ
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,500,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่สัญญา สวพ.021/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 1 ธ.ค. 57
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ย. 58
วงเงินงบประมาณ 15,500,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา