graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 20 พ.ค. 58
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ค. 58
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,903,350 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง

เลขที่สัญญา กบช.88/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 9 ก.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 15,903,350 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา