graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 6 ต.ค. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 ต.ค. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
16,497,250 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนไกรบิลด์ดิ้ง

เลขที่สัญญา 2/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 24 พ.ย. 57
วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 58
วงเงินงบประมาณ 16,497,250 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ