graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 26 ธ.ค. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 26 ธ.ค. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
125,980,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.22/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 17 ก.พ. 59
วงเงินงบประมาณ 24,440,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.23/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 ม.ค. 59
วงเงินงบประมาณ 24,570,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.24/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 ส.ค. 58
วงเงินงบประมาณ 5,600,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา