graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 13 พ.ย. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ย. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
19,879,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วัชร มารีน จำกัด

เลขที่สัญญา สทช.7/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 25 ธ.ค. 57
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ค. 58
วงเงินงบประมาณ 19,879,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ