graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่่อมเรือตรวจการณ์ฯ จำนวน 27 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 28 พ.ย. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ย. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
33,087,200 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.14/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ม.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ค. 58
วงเงินงบประมาณ 4,406,800 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.18/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ม.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 เม.ย. 58
วงเงินงบประมาณ 638,400 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.20/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ม.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค. 58
วงเงินงบประมาณ 1,386,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา