graphic
graphic

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒๙ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 21 พ.ย. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 21 พ.ย. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
25,928,668 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด

เลขที่สัญญา 3/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค. 57
วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 ก.พ. 58
วงเงินงบประมาณ 25,928,668 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา