graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 26 ก.ย. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
148,890,500 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.21/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 59
วงเงินงบประมาณ 148,890,500 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา